ون هیوندای H350...vip

خودرو روز با ایمنی بالا و ارمش درسفر

ظرفیت ۹ نفر 

صندلی دوحالته

دارای یخچال

کولر وبخاری متناسب با فصل